ปฏิทินวันนี้ วันอะไร

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 1/8/59 วันที่ 1 ส.ค.59 ( 1 August 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 1/8/59 วันที่ 1 ส.ค.59 ( 1 August 2016 )

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 ( 1 August 2016 )

ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
จันทรวาร(จ) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
 
ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 30/7/59 วันที่ 30 ก.ค.59 ( 30 July 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 30/7/59 วันที่ 30 ก.ค.59 ( 30 July 2016 )

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 30 July 2016 )

ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
โสรวาร(ส) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร

 


ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 


วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 29/7/59 วันที่ 29 ก.ค.59 ( 29 July 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 29/7/59 วันที่ 29 ก.ค.59 ( 29 July 2016 )

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 29 July 2016 )
 
วันนี้ เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ขอบทุกปี
 
ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
ศุกรวาร(ศ) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
 
ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 28/7/59 วันที่ 28 ก.ค.59 ( 28 July 2016 )


ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 28/7/59 วันที่ 28 ก.ค.59 ( 28 July 2016 )

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 28 July 2016 )

ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
ชีววาร(ช) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938 

รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
 
ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 27/7/59 วันที่ 27 ก.ค.59 ( 27 July 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 27/7/59 วันที่ 27 ก.ค.59 ( 27 July 2016 )

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 27 July 2016 )
 
ตรงกับวันพุธ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
วุธวาร(ว) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938 

รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
วันพระ
 
ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 26/7/59 วันที่ 26 ก.ค.59 ( 26 July 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 26/7/59 วันที่ 26 ก.ค.59 ( 26 July 2016 )

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 26 July 2016 )
ตรงกับวันอังคาร แรม ๗ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก 

ภุมวาร(ภ) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938 

รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
 
 
ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 25/7/59 วันที่ 25 ก.ค.59 ( 25 July 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 25/7/59 วันที่ 25 ก.ค.59 ( 25 July 2016 )

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 25 July 2016 )
ตรงกับวันจันทร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
จันทรวาร(จ) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 23 July 2016 )

ปฏิทิน วันนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 23 July 2016 )

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ตรงกับวันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก โสรวาร(ส) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร
ปฏิทิน วันนี้วันอะไร 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 22 July 2016 )

วันนี้ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 22 July 2016 )

ตรงกับวันศุกร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
ศุกรวาร(ศ) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938
รัตนโกสินทร์ศก 235 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส อธิกวาร

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 21 July 2016 )

วันนี้ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ( 21 July 2016 )

ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
ชีววาร(ช) อาสาธมาส อัฐศก จุลศักราช 1378 , คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช ประจำ ปี 2559

ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช ประจำ ปี 2559

งาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช ประจำ ปี 2559 ในงานจะมีกิจกรรมเที่ยวงานต่างๆ ดังนี้

- มี พิธีเจริญพระพุทธมนต์
- มีการประกวดประดิษฐ์ต้นเทียน
- มีการประกวดขบวนแห่เทียน
- มีการประกวดต้นเทียนพรรษา
สถานทืี่จัดงาน

งานจัดขึ้น  ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


งาน่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2559

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 2559

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 2559


งาน ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ในงานจะมีกิจกรรมเที่ยวงานต่างๆ ดังนี้

-  เป็นงานจัดแห่ขบวนผีตาโขน ประกวดผีตาโขน 
- มีงานการแสดงต่างๆ
- งานออกร้านของทางราชการและเอกฃนต่างๆ ของท้องถิ่น
-  มีเทศน์ สามารถฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


งาน่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559